Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Dokumentation & utvärdering


För att säkerställa kvaliteten på vår utbildning utvärderar vi den kontinuerligt enligt Skollagen (Skollag 2010:800). I vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi oss av Skolverkets SKA-mall.


Vi använder oss av det digitala dokumentationsverktyget TYRA för att dokumentera barnens utveckling och lärande. I TYRA får ni som vårdnadshavare ta del av:

  • en avdelningsblogg
  • en portfolio för det enskilda barnet
  • pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete
  • information från förskolan
  • underlag inför och efter utvecklingssamtal
Annons