Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Dokument


När barnet blir sjukt – Föräldrainformation

Vi följer HYFS råd och rekommendationer vid sjukdom.


Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan är en plan som beskriver hur förskolan aktivt och målinriktat arbetar med att förebygga och förhindra all kränkande behandling. Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ligger som grund för planen, och finns för att stärka barns lika rättigheter. Varje år reviderar vi planen med kartläggningar, resultatanalys och nya mål som vi ska arbeta med under kommande år.


Verksamhetsplan

I vår verksamhetsplan sammanfattas och beskrivs de mål vi har satt upp för vår förskola, samt hur de planeras att uppnås.

Annons